Algemene voorwaarden

Gezien JJSK opereert in een steeds veranderende commerciële, technologische en regelgevende omgeving, kan JJSK onderhavige algemene voorwaarden steeds aanpassen. Behalve indien anders bepaald, zullen aanpassingen aan deze algemene voorwaarden onmiddellijk van toepassing zijn wanneer deze worden gepost op de website. De huurder is aldus zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de laatst gepubliceerde algemene voorwaarden. Het gebruik van de website en/of de diensten die JJSK den laatst aangepast op 1 juni 2017.

 

Artikel 1 – Algemeen

“JJSK”: de b.v.b.a. JJSK die eigenaar is van de verhuurde vakantiewoning, alsook zijn vertegenwoordiger ter plaatse die de huurder ontvangt bij aankomst en/of vertrek.

”Huurder”: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat m.b.t. een vakantiewoning uit het offline of online aanbod van JJSK. De huurder kan enkel een persoon zijn die de capaciteit heeft een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan, en dient, in het geval het een natuurlijke persoon betreft, minstens 18 jaar oud te zijn.

Huidige algemene voorwaarden vormen samen met de huurovereenkomst en de praktische richtlijnen één onlosmakelijk verbonden geheel dat geldt als contract tussen de huurder en JJSK. Ingeval van tegenstrijdige bepalingen tussen de algemene en de individuele voorwaarden, gelden deze laatste.

 

Artikel 2 – Informatie omtrent de vakantiewoning

De huurder verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de nodige informatie omtrent de gehuurde vakantiewoning zoals beschreven op de websites die de vakantiewoning aanbieden. Deze informatie is gesteund op door JJSK verschafte gegevens en wordt aldus aan de huurder meegedeeld onder voorbehoud van gebeurlijke materiële fouten, vergissingen en/of lichte aanpassingen. Alle informatie op de website die de vakantiewoning aanbieden, wordt aangeboden ter goeder trouw en wordt geacht correct te zijn op het moment van de publicatie. JJSK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen die buiten haar wil geschieden, en die haar bekend worden na de publicatie. JJSK verbindt er zich echter wel toe om deze materiële fouten, vergissingen en/of lichte aanpassingen binnen de kortst mogelijke termijn mee te delen aan de huurder.

 

Artikel 3 – Totstandkomen van het contract

De huurder die een vakantiewoning via één van de websites die de vakantiewoning aanbiedt, wenst te huren, doet hiertoe aanvraag bij JJSK, die aan de kandidaat huurder de individuele huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden overhandigt of elektronisch overmaakt. Het contract tussen de huurder en JJSK komt tot stand nadat JJSK de boekingsaanvraag per e-mail heeft aanvaard en bevestigd (voor boekingen via internet), of na ontvangst door JJSK van een door de huurder ondertekend papieren exemplaar van de huurovereenkomst (voor boekingen via telefoon of op de zetel van JJSK). De elektronische of papieren ondertekening van de huurovereenkomst, of de betaling van het voorschot, geldt eveneens als aanvaarding van huidige algemene voorwaarden.

JJSK behoudt zich steeds het recht voor om in discretie een kandidaat huurder of een medehuurder één of meerdere van haar diensten te weigeren zonder verdere discussies, en dit onder voorbehoud van al haar rechten.

 

Artikel 4 – Betaling – Ontbindende voorwaarde

De huurder is gehouden het voorschot van 40% van het bedrag van het verblijf te betalen binnen de 7 dagen volgend op het totstandkomen van het contract. Indien JJSK het voorschot niet heeft ontvangen binnen deze termijn, zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal JJSK het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen.

Het saldo van de totale prijs dient door de huurder betaald te worden uiterlijk 56 dagen vóór de voorziene begindatum van de huurperiode. De huurovereenkomst zal automatisch worden ontbonden wanneer het saldo niet volledig werd betaald binnen deze periode. Het betaalde voorschot zal in dit geval niet worden terugbetaald door JJSK.

Pas na volledige betaling ontvangt de huurder een voucher met het precieze adres van de vakantiewoning, een wegbeschrijving en de contactgegevens van de persoon die hem ter plaatste de sleutels zal overhandigen.

 

Artikel 5 – Aankomst – Vertrek

De intrek in de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode tussen 16u en 20u. Indien de huurder om een uitzonderlijke reden de woning vroeger wenst te betrekken, dient hij steeds op voorhand de toestemming van JJSK te vragen. Ook indien de huurder niet tijdig kan aankomen, dient hij zelf JJSK telefonisch te verwittigen om een nieuwe regeling voor zijn onthaal te treffen. Na 20u is er geen garantie meer van onthaal aan de woning.

Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode tussen 8u en 10u ’s ochtends. Indien de huurder vertrekt voor 8u ’s morgens aanvaardt de huurder automatisch de plaatsbeschrijving opgemaakt door JJSK.

 

Artikel 6 – Maximum aantal personen

Het in de huurovereenkomst opgegeven maximum aantal toegelaten personen mag niet worden overschreden. Enkel die personen die vermeld staan op de huurovereenkomst mogen in de vakantiewoning verblijven. JJSK heeft het recht om andere personen toelating tot de vakantiewoning te weigeren, of een bijkomende vergoeding te vragen die dient te worden betaald aan JJSK. Deze bijkomende vergoeding bedraagt 50 euro, per persoon en per nacht.

De huurder die de huurovereenkomst is aangegaan dient één van de personen te zijn die in het pand verblijft.

In juli en augustus wordt een woning steeds voor de volledige capaciteit verhuurd. Buiten juli en augustus kunnen bepaalde woningen voor een kleinere capaciteit gehuurd worden. Hierbij heeft u ook de garantie dat het overige deel van de woning niet betrokken zal worden door een andere huurder. U blijft genieten van alle comfort van de woning. Bij een kleinere capaciteit, kan het wel dat bepaalde slaapkamers en/of badkamers afgesloten zijn.

 

Artikel 7 – Voorzieningen

Het gebruik van de accommodatie en voorzieningen dewelke worden aangeboden, zoals zwembaden, enz., is volledig op risico van de gebruiker.

JJSK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen, of verlies of schade aan de gebruikers’ en bezoekers’ toebehoren.

 

Artikel 8 – Netheid – Schade – Waarborg

Eventuele klachten van de huurder omtrent de staat en/of de netheid van de vakantiewoning dienen conform artikel 10 geformuleerd te worden. Zodra JJSK op de hoogte is gebracht, verbindt JJSK zich er in zulk geval toe om, in de mate van het mogelijke, te trachten bij te dragen tot een passende oplossing voor de huurder.

De huurder is verantwoordelijk voor de de vakantiewoning en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. Hij is ertoe gehouden nauwgezet alle richtlijnen op te volgen die hem door JJSK worden meegedeeld. Eventuele schoonmaakkosten die niet verrekend zijn in de totale prijs, moeten ter plaatse door de huurder betaald worden. Ongeacht of de schoonmaak inbegrepen is in de totale huurprijs van de vakantiewoning, is de huurder bij het vertrek gehouden de richtlijnen te respecteren inzake de evacuatie van persoonlijk afval, het opbergen van vaat- en keukengerief, het ordenen van (tuin)meubilair en, meer algemeen, het bezemschoon achterlaten van de vakantiewoning.

Voor de aankomst wordt de waarborg vermeld in de huurovereenkomst bij JJSK gedeponeerd per overschrijving, in welk geval de huurder samen met de voucher een ‘Staat van bevinding’ van de vakantiewoning ontvangt. Dit document dient bij vertrek door JJSK en door de huurder ondertekend te worden en naar JJSK teruggestuurd te worden. Na ontvangst wordt uw waarborg teruggestort, onder voorbehoud van aftrek van eventuele schade.

Bij vertrek uit de vakantiewoning wordt de staat en netheid gecontroleerd door JJSK in aanwezigheid van de huurder. In geval van niet of gebrekkig naleven van de richtlijnen m.b.t. het opruimen van de vakantiewoning, alsook in geval van materiële schade die ofwel bij het vertrek van de huurder, ofwel bij de aansluitende schoonmaak wordt vastgesteld vóór de aankomst van de volgende huurder, zal de extra kost die hieruit voortvloeit op de waarborg verrekend worden door inhouding van een deel of de totaliteit ervan. Het eventueel positief saldo wordt aan de huurder terugbetaald. In de hypothese van verborgen schade waarbij de waarborg reeds integraal is teruggeven aan de huurder, alsook in de hypothese dat de schade dermate groot is dat de waarborg ontoereikend is, dient de huurder het nog verschuldigd bedrag binnen de 8 dagen na het einde van de huurperiode aan JJSK te betalen.

JJSK behoudt zich steeds het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer een huurder of een medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dit geval zal JJSK niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.

 

Artikel 9 – Niet-roken beleid

Een niet-roken beleid geldt in de vakantiewoning. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient ten aller tijde de sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning verlaat.

 

Artikel 10 – Klachten

Iedere klacht die betrekking heeft op de staat of kwaliteit van de vakantiewoning dient door de huurder aan JJSK gemeld te worden binnen de 24 uren volgend op zijn aankomst of na voorval van de schade of het feit dat aanleiding geeft tot de klacht.

Bij gebreke aan enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat en algemene netheid van de vakantiewoning erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen en zwembad indien aanwezig. Klachten die door de huurder geformuleerd worden ná afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk.

JJSK is bovendien geen schadevergoeding verschuldigd indien de huurder JJSK heeft verhinderd het probleem recht te zitten tijdens de duur van de huurovereenkomst.

 

Artikel 11 – Annulering

In geval van annulering door de huurder, blijven volgende kosten ten laste van de huurder:

  • 40% van de totale verhuurprijs in geval van annulering meer dan acht weken voor het vertrek;
  • 100% van de totale verhuurprijs in geval van annulering minder dan acht weken voor het vertrek;

Het niet-betalen van het saldo van de totale prijs 55 dagen vóór de vertrekdatum zal als een annulering beschouwd worden. In zulk geval zal het huurcontract als ontbonden worden beschouwd en zal JJSK de vakantiewoning opnieuw te huur mogen stellen aan derden.

 

Artikel 12 – Supplementen en verblijfstaks

Een eventuele verblijfstaks zal ter plaatse rechtstreeks door de huurder betaald moeten worden. Kosten voortvloeiend uit het gebruik van verwarming, elektriciteit, gas en water zijn prijssupplementen. Deze worden volgens het reële verbruik berekend of via een vooraf bepaalde forfait vastgelegd en dienen door de huurder aan JJSK betaald te worden.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor iedere schade die door zijn fout of nalatigheid wordt veroorzaakt , alsook voor iedere schade voortvloeiend uit het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. Hij is eveneens aansprakelijk voor de schade die de medereizigers en de personen die hij in de vakantiewoning binnenlaat, veroorzaken. Hij is tevens aansprakelijk voor ongelukken in of rond het huis en in of rond het zwembad. De huurder neemt ook alle nodige maatregelen om ongelukken te voorkomen (toezicht!). In geval de huurder aansprakelijk is voor enige schade, zal de waarde van de schade eerst van zijn waarborg worden ingehouden. Indien het bedrag van de waarborg niet toereikend is, zal de huurder en/of zijn verzekeraar het overige deel van de schade vergoeden.

 

Artikel 14 – Overdraagbaarheid van het contract

De huurder kan tot max. 1 week voor vertrek, zijn huurovereenkomst overdragen aan een derde die een nieuwe huurovereenkomst dient te ondertekenen met JJSK en gehouden zal zijn tot alle contractvoorwaarden. De overdragende huurder zal JJSK hiervan voldoende op voorhand moeten inlichten. De overdragende huurder en de overnemende huurder zijn solidair gehouden tot het betalen van de totale huurprijs, met inbegrip van de dossierkosten, de annuleringskosten en de overdrachtkosten. Deze laatste worden forfaitair vastgesteld op 50 €.

 

Artikel 15 – Opzegging van de overeenkomst door JJSK

Indien vóór het vertrek JJSK niet bij machte is om een essentieel element van het contract na te leven, licht zij de huurder hiervan zo spoedig mogelijk in. In dit geval zal JJSK hem zo spoedig mogelijk de reeds betaalde sommen terugstorten. Ten gevolge hiervan kan de huurder geen verdere aanspraken meer maken ten overstaan van JJSK.

 

Artikel 16 – Force Majeure

JJSK is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid of vervroegde beëindiging van een huurovereenkomst ten gevolge van elke gebeurtenis, van dit type of hoedanigheid, zonder beperkingen, die buiten haar controle vallen.

 

Artikel 17 – Geschillen – Bevoegdheid

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst tussen JJSK en de huurder. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.